1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο, όπου κρίνεται απαραίτητο):
  1. interficiendo: το β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται
  2. cognovisset: το β’ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται
  3. resecandorum: το απαρέμφατο μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται
  4. poposcit: η αφαιρετική του σουπίνου και το απαρέμφατο παρακειμένου στη φωνή που βρίσκεται
  5. elapso: το απαρέμφατο μέλλοντα praeripuisset: το γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται
  6. molientem: το β’ ενικό οριστικής μέλλοντα experiri: το γ’ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
  7. essem interemptura: το β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας
  8. cessisset: το α’ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου στη φωνή που βρίσκεται
 2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:
  1. uxor: η δοτική πληθυντικού viri: η κλητική ενικού consilium: η γενική ενικού.
  2. unguium: η αφαιρετική ενικού.
  3. clamore: η αιτιατική ενικού.
  4. tonsori: η γενική πληθυντικού.
  5. officium: η δοτική ενικού temerarium.
  6. factum: η αιτιατική πληθυντικού.
  7. certissimum indicium: η αφαιρετική πληθυντικού.
  8. aequo animo: η ονομαστική πληθυντικού.
 3. secreto, temerarium, certissimum, aequo: να αντικατασταθούν τα παραπάνω επίθετα και επιρρήματα στους άλλους βαθμούς.
 4. Να μεταφερθούν στον Ευθύ λόγο:
  1. Cum aliquis Sertōrio nuntiavisset cervam inventam esse
  2. Sertōrius, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti
   1. Σε εξάρτηση από το Sertorius dixit eis
   2. Σε εξάρτηση από το visum esse
  3. Sertōrius omnibus persuāsit cervam, instinctam numine Diānae, conloqui secum et docēre, quae utilia factu essent
  4. Si quid durius ei videbātur, quod imperandum militibus esset, a cervā sese monitum esse
  5. Cum aliquis Sertōrio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertōrius eum iussit tacēre.
 5. Si quid durius ei videbātur, quod imperandum militibus esset, a cervā sese monitum esse praedicābat: Να μετατραπούν σε ενεργητική σύνταξη.