Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ωφέλιμος

Συνώνυμα

χρήσιμος
επωφελής
λυσιτελής

Αντώνυμα

άχρηστος
αλυσιτελής

×