Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ωφέλεια

Συνώνυμα

όφελος
κέρδος
απολαβή

Αντώνυμα

ζημία
απώλεια βλάβη

Οικονομική ωφέλεια
×