Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ώριμος

Συνώνυμα

γινωμένος
μεστωμένος
ολοκληρωμένος
αναπτυγμένος
μυαλωμένος
σοβαρός

Αντώνυμα

ανώριμος
άωρος
άγουρος
αγίνωτος
αμέστωτος

×