Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αβάσιμος

Συνώνυμα

αβάσιστος
αστήρικτος
ανυπόστατος
αβέβαιος
αθεμελίωτος

Αντώνυμα

βάσιμος
βέβαιος
αποδεδειγμένος

αβάσιμη πληροφορία
φήμη
εντύπωση
είδηση, αβάσιμο συμπέρασμα
επιχείρημα
×