Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αιτιώδης

Συνώνυμα

αιτιακός
αιτιολογικός

Αντώνυμα

αναίτιος

αιτιώδης λόγος
εξήγηση
×