Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αίτιο

Συνώνυμα

αιτία
αφορμή
λόγος
πρόφαση
πρόσχημα
αιτιολογία

Αντώνυμα

συνέπεια

αίτιο ενέργειας, τα αίτια του πολέμου
×