Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αιτία

Συνώνυμα

αίτιο
αφορμή
λόγος
πρόφαση
κίνητρο

Αντώνυμα

συνέπεια
αποτέλεσμα

αρχική αιτία, υποκειμενική
αντικειμενική αιτία
×