Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ακλόνητος

Συνώνυμα

σταθερός
αδιάσειστος
ατράνταχτος
ακράδαντος
αμετακίνητος
ασάλευτος
άσειστος
στερεός
απαρασάλευτος

Αντώνυμα

κλονιζόμενος
ασταθής
ευκολόσειστος

ακλόνητη σταθερότητα
πεποίθηση
αλήθεια
τεκμηρίωση
βούληση
γνώμη, ακλόνητες αποδείξεις
αρχές, ακλόνητο επιχείρημα
×